Problematyka mobbingu to temat, o którym w ostatnim czasie sporo się mówi. W naszym systemie prawnym regulacja mobbingu funkcjonuje od przeszło dziesięciu lat. Wcześniej to zjawisko również występowało, niemniej swoją regulację poprzez art. 943 znalazło w kodeksie pracy dopiero w 2003 r. Zmiany legislacyjne to jedno, ale praktyka polegająca na uczynieniu miejsca pracy wolnego od mobbingu to już inna sprawa.

Czym zatem jest mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jeżeli występujesz w roli pracodawcy musisz mieć świadomość, że w pierwszej kolejności sankcjonowane jest Twoje działanie jako działanie pracodawcy, który nie przeciwdziałał mobbingowi. Dopiero w dalszej kolejności w grę wchodzi odpowiedzialność mobbera (czyli osoby mobbingującej), którym może być współpracownik, najczęściej zajmujący stanowisko kierownicze, ale też równorzędne z ofiarą mobbingu, a nawet niższe. Zgodnie z kodeksem pracy sankcją jest zadośćuczynienie pieniężne lub odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego pracownika. To jednak nie wszystko. Kodeks karny w art. 218 wymienia jako przestępstwo naruszenie praw pracownika pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Zachowanie pracodawcy (lub mobbera) może wypełniać znamiona również innych przestępstw, np. przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Konsekwencje prawne przewiduje również kodeks cywilny między innymi regulując ochronę dóbr osobistych, zwłaszcza, że ochrona dóbr osobistych stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Bardzo skrótowo przedstawiłam skutki dla pracodawcy naruszenia tego ustawowego obowiązku. Zależało mi na tym, aby uzmysłowić Ci, że jeśli jesteś pracodawcą, powinieneś stale podejmować działania, które chronić będą Ciebie przed odpowiedzialnością prawną za wszystkie skutki mobbingu.

Najważniejsza okazuje się tutaj wiedza o tym co dzieje się w środowisku pracy, które sami tworzymy. Poprzez działania profilaktyczne można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia mobbingu.

Służyć temu mogą i powinny między innymi:

    • ogólnodostępne prezentacje informacyjne dla pracowników o zachowaniach niepożądanych,
    • szkolenia dla kadry zarządzającej i dla działów personalnych,
    • ankiety okresowe,
    • wewnętrzna procedura antymobbingowa,
  • audyt komunikacji wewnętrznej.

Za najważniejsze należy uznać stworzenie wewnętrznej procedury antymobbingowej zawierającej jasny dla wszystkich stron konfliktu mechanizm: zawiadomienia pracodawcy o zaistniałych zdarzeniach, procedury rozpatrzenia zawiadomienia (obejmującej wybór komisji i etapy postępowania wyjaśniającego), a także katalogu sankcji wobec sprawcy. Warto pamiętać w tym miejscu o zapewnieniu pracownikowi pokrzywdzonemu takich warunków, aby nie obawiał się zawiadomienia pracodawcy o zdarzeniu i aby pokrzywdzony pracownik miał poczucie, że jego sprawa zostanie rzetelnie wyjaśniona i rozwiązana, a współpracownicy, aby nie obawiali się negatywnych konsekwencji wobec ujawnienia prawdy.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy stworzeniu środowiska pracy wolnego od mobbingu i uchronienia się od negatywnych konsekwencji tego zjawiska odezwij się! Jeśli masz pytania – zapraszamy do dyskusji!

Udostępnij: