W sierpniu 2015 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza spore zmiany w prawie pracy. W lutym mija 6 miesięcy od ogłoszenia nowelizacji, a tym samym wchodzi ona w życie. O jakich zmianach warto wiedzieć?

  • Ustawodawca zmienił rodzaje umów, które można zawierać z pracownikami. W nowelizacji nie znalazła się umowa na czas wykonania określonej pracy oraz, jako osobna kategoria, umowa na czas zastępstwa pracownika. W świetle nowych przepisów można zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony oraz na czas określony.
  • Wprowadzono 33-miesięczny limit trwania umowy lub umów o pracę na czas określony u danego pracodawcy.
  • Pracodawca będzie mógł podpisać z pracownikiem maksymalnie 3 umowy o pracę na czas określony.
  • Jeśli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące, lub jeśli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas nieokreślony).
  • Ustawodawca przewidział odstępstwa od 33-miesięcznego limitu trwania umów na czas określony. Są to: zatrudnienie w przypadku zastępstwa pracownika, zatrudnienie w celu wykonania pracy dorywczej lub sezonowej, zatrudnienie w celu wykonania pracy przez okres kadencji oraz obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy.
  • Sporą zmianą jest ujednolicenie okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas określony oraz na czas nieokreślony. Od lutego okresy wypowiedzenia obu rodzajów umów będą uzależnione od stażu pracy u danego pracodawcy i będą wynosić:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

  • Pracodawca w związku z wypowiedzeniem umowy może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pokrótce to najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w Nowym Roku. W kolejnych wpisach możesz liczyć na bardziej szczegółowe opisy zmian.

Oryginalny tekst nowelizacji znajdziesz tu: Ustawa z dnia 25 czerwca 2015

Udostępnij:
Autor wpisu: Ula Zając-Pałdyna
Założycielka HR na obcasach, właścicielka agencji doradztwa personalnego, prawniczka pisząca doktorat z zarządzania.